Euroopa Liidu struktuurfondide meetmete ja nende rakendusüksuste kohta loe lähemalt Struktuurfondide kodulehelt. http://www.struktuurifondid.ee/     Rahastusvõimalused

Toetusprogrammid ettevõtjale (EAS)

Alustamine

Alustajaid toetades peame silmas eesmärke: rohkem alustavaid ettevõtjaid, ettevõtete suurem ellujäämismäär ja rohkem kiiresti kasvavaid ettevõtjaid.

Starditoetus: http://www.eas.ee/teenus/starditoetus/

Ettevõtte arendamine , innovatsioon ja tootearendus

Ettevõtte arendamise valdkond hõlmab mitmesuguseid otsetoetusi kui ka infoprogramme, millest osa seab selged piirangud ettevõtte tegevusalale ning osa on mõeldud väga laiale sihtgrupile. Innovatsiooni valdkonnas elluviidavad tegevused täidavad eesmärki suurendada ettevõtete tootearendus- ja tehnoloogilist võimekust, ent ka teadus- ja arendusasutuste võimekust pakkuda kommertsialiseeritavaid lahendusi.

Arendusosak: http://www.eas.ee/teenus/arendusosak/

Ettevõtte arenguprogramm: http://www.eas.ee/teenus/ettevotte-arenguprogramm/

Innovatsiooniosak: http://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/

Horisont 2020: http://www.eas.ee/teenus/horisont-2020/

Loomemajandus

Toetus on suunatud loome- ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele, milles osalevad ettevõtjad arendavad oma tooteid, teenuseid, ärimudeleid  ning nende müüki ja turundust.

http://www.eas.ee/efilte toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue r/tegutsev-ettevotja/loomemajandus/?lang=et

Turism

Turismivaldkonna toetuste eesmärgiks on suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ning Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet. http://www.eas.ee/efilter/tegutsev-ettevotja/turism/?lang=et

Toetusprogramm ettevõtlusega alustajale (TÖÖTUKASSA)

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi, mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana.  https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus

Muud rahastusvõimalused ettevõtjale

Eesti-Läti programm (ESTLAT)

Toetab projekte, mis edendavad piirialade (Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pierīga regioonid Lätis ning Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad Eestis) omavahelist koostööd. Igasse projekti peab olema kaasatud vähemalt üks asutus või ettevõte Eestist ja üks Lätist. Oodatud on projektid, mis keskenduvad teemadele, mida on mõistlik lahendada piiriüleses koostöös. http://www.eas.ee/teenus/eesti-lati-programm/

Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) 

Eesmärk on tugevdada majanduskoostööd ja soodustada ettevõtlust, suurendada klastrite koostööd ja innovatiivseid koostööprojekte, äritegevuse ja -kultuuri parimate näidete jagamist. Toetuse saamiseks peavad ettevõtmises osalema vähemalt kolme riigi esindajad, seejuures peab üks neist olema Põhjamaa ja üks Balti riik (lisaks üks Balti või Põhjamaa riik). http://www.norden.ee/et/

Investeeringu toetused perioodil 2014-2020 ettevõtjatele (PRIA)

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

Väikepõllumajandustootja toetus

Noore põllumajandustootja toetus

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

Kõik toetused avanevad vooruliselt info: http://www.pria.ee/et/

LEADER Ettevõtluse meede (PRIA)

Leaderi toetusskeemi erinevus teiste toetustega võrreldes on see, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle. Eestis on moodustatud 24 kohalikku tegevusgruppi, kes on koostanud piirkondlikud arengustrateegiad, ja nende elluviimiseks saabki toetusi taotleda. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu on LEADER piirkondlik tegevusgrupp, mis ühendab Võrumaa kümmet valda (Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Varstu, Urvaste, Vastseliina ja Võru vald).  Hetkel on toetusmeetmed veel kooskõlastamisel. Täpsem info tegevusgrupi kodulehtedel https://voruleader.ee

ADAPTER.ee lehel on ka aktiivne ja ajakohane loend olulisematest ettevõtetele avatud toetusmeetmetest, mis on suunatud teadmismahuka majanduse kasvatamisele.