VÕRU MAAKOND

Rahvaarv – 33 973 (01.01.2016)
Pindala – 2 305,54 km²
Asustustihedus – 14,7 elanikku km² kohta
Maakonna keskus – Võru linn
Omavalitsusüksusi – 1 linn ja 12 valda

Võru maakond asub Kagu-Eestis. Võru maakond piirneb läänes ja loodes Valga maakonnaga, põhjas Põlva maakonnaga, idast Vene Föderatsiooni Pihkva oblastiga ja lõunas Läti Vabariigiga. Võru maakonnas Luhamaal asub Eesti–Venemaa piiripunkt.

Maakonna administratiivne keskus Võru linn. Võru maakonnas on üks omavalitsuslik linn, üks vallasisene linn (Antsla), 10 alevikku ja 567 küla. Võru linn asub Tallinnast 253 km, Jõhvist 201 km, Tartust 71 km ja Pärnust 192 km kaugusel. Maakonda läbib Eesti pikim Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee.

Võru maakond on rahvaarvult Eesti keskmine maakond – kaheksas – ja pindalalt tagantpoolt neljas. 95% maakonna elanikest on eestlased.

Võru maakonna majanduse tähtsamad valdkonnad on puidu- ja mööblitööstus, toiduainetetööstus, metalli- ja plastitöötlemine, kergetööstus, ehitus ning transport.

Ettevõtlus
2011 2012 2013 2014 2015
Ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, 31. detsember
Registreeritud objektid 4 205 4 265 4 351 4 580 4 776
Ettevõtjad 3 351 3 435 3 559 3 761 3 937
füüsilisest isikust ettevõtjad 1 559 1 519 1 480 1 492 1 497
äriühingud 1 790 1 914 2 077 2 267 2 438
välismaa äriühingute filiaalid 2 2 2 2 2
Mittetulundusühingud 840 816 778 805 823
Sihtasutused 14 14 14 14 16
2010 2011 2012 2013 2014
Ettevõtete (20 ja enama hõivatuga) majandusnäitajad, mln eurot
Vara kokku, aasta lõpul 196,2 214,9 238,7 260,9 254,2
Müügitulu 242,8 271,5 293,1 314,4 298,5
Puhaskasum (-kahjum) 14,0 15,2 15,8 16,7 21,9
Investeeringud põhivarasse 16,0 15,5 22,8 16,9 18,0

Allikas: Statistikaamet

Palk
2011 2012 2013 2014 2015
Keskmine brutokuupalk, eurot 650,00 654,00 740,00 782,00 874,00

Allikas: Statistikaamet

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades
2010 2011 2012 2013 2014
SKP turuhindades, mln eurot 217,4 243,7 256,0 273,6 290,2
Lisandväärtus kokku 190,2 213,7 223,8 239,9 252,9
primaarsektor 15,8 23,0 23,3 33,4 35,8
sekundaarsektor 66,8 78,6 81,2 87,8 91,9
tertsiaarsektor 107,7 112,0 119,4 118,7 125,3
Neto-tootemaksud 27,2 30,0 32,1 33,7 37,3
Maakonna osatähtsus SKP-s, % 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5
SKP elaniku kohta, eurot 6 244,6 7 089,7 7 528,0 8 135,8 8 714,9
SKP elaniku kohta, % Eesti keskmisest 56,5 56,5 55,3 56,4 57,4
Sektori osatähtsus lisandväärtuses, %
primaarsektor 8,3 10,8 10,4 13,9 14,1
sekundaarsektor 35,1 36,8 36,3 36,6 36,3
tertsiaarsektor 56,6 52,4 53,3 49,5 49,5
 Allikas: Statistikaamet